ચાલો ઍશિયા ની નવી કરેન્સી “Asio” બનાવીયે


1 ડૉલર = 64.44 રુ

શું હવે આપણે પણ ઍશિયા ની ઍક કરેન્સી ના બનાવવી જોઈયે?

ચાલો ઍશિયા ની નવી કરેન્સી “Asio” બનાવીયે. અને ડૉલર ને ચૅલેંજ કરિયે.

Advertisements
  1. http://www.dnaindia.com/analysis/1880398/column-a-common-currency-for-south-asia-to-end-rupee-s-woes

    Read this, my thoughts are aligned to what Japan is thinking

    “At the 15th ASEAN Summit in Cha-am Hua Hin in Thailand in October 2009, Japan’s call for adoption of a single Asian currency was backed by China. The plans for a single-currency trading bloc aimed to take in all countries of the East Asia Summit, which brought ASEAN together with Australia, China, India, Japan, New Zealand and South Korea.

    It is ironic that while other countries are confident of India joining the efforts for creating a common currency area, in India itself the issue is ignored.

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: